Evaluatiebeleid

Groeiwijzers kleuter
Twee maal per jaar vullen de leerkracht, alsook de ouders de groeiwijzer in over hun kind. Deze wordt dan besproken op het oudercontact. De oudercontacten gaan gewoonlijk door in november en mei. Een goed aanknopingspunt om in gesprek met de juf over de evolutie van uw kleuter.

Groeiwijzer lager
Tweemaal per jaar voert de klasleerkracht kindgesprekken zodat de leerkracht een breed beeld van uw kind krijgt. Vooraf bereiden de leerlingen zich voor aan de hand van enkele vragen, een eigen groeiwijzer. Daarna gaat de leerkracht met uw kind in gesprek en wordt gepraat over wat goed loopt op school en wat moeilijker gaat. Ook de talenten van uw kind worden besproken. Deze gesprekken maken onderdeel uit van de voorbereiding op de oudercontacten van januari en juni. Ook u als ouder krijgt de kans om dit gesprek voor te bereiden. In januari en juni krijgt uw kind daarvoor een formulier mee naar huis.

Zo krijgen we een breed beeld van uw kind dat steeds zorgt voor boeiende gesprekken.

Huiswerk en leren leren
Naast de tips uit de video “Huiswerkbegeleiding met de ABC-methode” kan u ook tweemaandelijks in de KlimSlim-klasagenda van uw kind tips vinden voor het begeleiden van uw kind. Die tips worden ook ruim besproken in de klas. Wekelijks staan er ook aandachtspunten in de kijker.

Evalueren is een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. Daarom kiezen we voor een evenwichtige evaluatiecultuur:

De evaluatie gebeurt vanuit een breed perspectief.
We bekijken de ontwikkeling van de lerende vanuit diverse invalshoeken. We maken gebruik van verschillende evaluatievormen, betrekken verschillende actoren en dit alles gebeurt op verschillende tijdstippen en in verschillende contexten. Evalueren vanuit een breed perspectief betekent de mogelijkheid tot gedifferentieerd evalueren.

De evaluatie is afgestomd op de doelen en/of de onderwijsactiviteiten.
De evaluatie is naar vorm en inhoud steeds een afspiegeling van de doelstellingen en/of in overeenstemming met de onderwijsactiviteiten. De evaluatie gaat het realiseren van vooropgestelde doelen na, doelen geformuleerd door onderwijsgevenden, lerende of in overleg.

De evaluatie motiveert de lerende.
Evalueren is gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling en het leren. Het proces van evaluatie herkent en ontplooit talenten en draagt bij tot de intrinsieke motivatie. We geloven in het geven van gerichte feedback in dialoog en met respect. We ervaren dat dit heel motiverend werkt.

De evaluatie is transparant.
Jouw kind weet wat de bedoeling van de evaluatie is, wat van hem/haar wordt verwacht, welke evaluatievorm wordt gebruikt… Dit vergroot de betrokkenheid bij het leerproces en de aanvaardbaarheid van de beoordeling.

De evaluatie legt het accent op het ‘evalueren om te leren’.
Evaluatie is een inherent onderdeel van het onderwijsleerproces. In dit proces zijn doelen, onderwijsactiviteiten en evaluatie met elkaar verweven. Dit bevordert het leren en geeft de lerende maximale groeikansen. De evaluatie stimuleert de ontwikkeling en de zelfsturing van de lerende op korte en lange termijn. Lerende en onderwijsgevende komen in dialoog tot belangrijke inzichten over onderwijs en leren, met inbegrip van de metacognitie.