Levensbeschouwingen

Kinderen en jongeren hangen hun thuistaal, cultuur of religie niet aan de kapstok alvorens de klas binnen te komen. Scholen zijn bij uitstek de plaats waar jongeren in respect met elkaar leren samenleven. Cruciaal is daarbij de versterking van de dialoog tussen levensbeschouwingen in de klas en in de lerarenkamer, dat leraren levensbeschouwing meer dan nu deel uitmaken van het schoolteam.

In scholen van het officieel onderwijs, waartoe ook onze school behoort, kunnen ouders vrij kiezen welke levensbeschouwelijke lessen hun kind zal volgen: niet-confessionele zedenleer of één van de zes in België erkende godsdiensten: rooms-katholieke, protestantse eredienst, anglicaanse, Israëlitische, islamitische en orthodoxe eredienst. Dat doen ze bij de eerste inschrijving van hun leerplichtig kind met een ondertekende verklaring. Die keuze kunnen zij bij het einde van elk schooljaar wijzigen vóór 30 juni. Je kan hiervoor een formulier vragen bij het secretariaat (ann.lambrecht@gszwevegem.be)

Ook ouders van kleuters uit de 3de kleuterklas dienen hun keuze vóór 30 juni kenbaar te maken. Zij krijgen hiervoor tijdig een formulier mee.

Personen die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen kiezen voor een vrijstelling. Wie voor een vrijstelling gekozen heeft, moet de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de eigen ethische vorming en de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit, voor de groei in menselijke waarden en voor het uitbouwen van een eigen levensovertuiging met respect voor de grondwettelijke beginselen en voor de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. In dit geval zorgt u zelf voor een geschikt persoon om deze lestijden, tijdens de voorziene lesuren voor levensbeschouwing, in te richten.

Wenst u meer informatie over één van de levensbeschouwingen kan u steeds contact opnemen met de leerkrachten of directie.