Ons team

Personeelsleden

Binnenstappen in onze school, dat is binnenkomen in een fantastische wereld voor onze kinderen. Het is een plaats waar al onze energie wordt ingezet om kinderen te helpen groeien om het beste van zichzelf te worden. We creëren een ontmoetingsplaats om aan hun noden te voldoen vanaf hun peuterjaren tot jong-volwassene.

directeur: Evelien Staelens

beleidsondersteuner: Gillian Barclay

peuterklas: juf Wendy

1ste kleuter: juf Nancy

2de kleuter: juf Chantal en juf Alison

3de kleuter: juf Febe

zorg kleuter: juf Allison en juf Joke

1ste leerjaar: meester Louis

2de leerjaar: juf Magda en juf Febe

3de leerjaar: juf Fran en juf Jaël

4de leerjaar: juf Janne en juf Jaël

5de leerjaar: juf Daphné

6de leerjaar: juf Karolien

zorgjuf lager: juf Kathleen en juf Jaël en juf Karolien

zorgcoördinator: Kathleen Dewitte

turnjuf kleuter: juf Ria en juf Sara

turnjuf lager: juf Sara

leerkracht katholieke godsdienst: meester Herwig

leerkracht zedenleer: juf Anneloor

leerkracht protestante godsdienst: juf Annelies

Evelien Staelens
DIRECTIE
Sara Hooghe
turnleerkracht lager
Karolien Kerckenaere
zorgleerkracht lager
Jaël Deplae
zorgleerkracht lager en juf 3de en 4de leerjaar
Joke Velghe
zorgleerkracht kleuter
Laurein Demeyere
ICT-coördinator
Nancy Vandenbrouck
juf 1ste kleuter
Febe Bossuyt
juf 3de kleuter
Daphné Algoet
leerkracht 5de leerjaar
Ann-Sophie Verwee
secretariaarsmedewerker

Louis Vandemaele
meester 1ste leerjaar
Annelies Debruyne
leerkracht protestantse godsdienst
Anneloor Reynaert
leerkracht zedenleer
Herwig Vrijsen
leerkracht katholieke godsdienst
Janne Gousseau
juf 4de leerjaar
Ingrid Debeuf
opvang
An Segaert
kinderverzorgster
Ria Vandeghinste
turnleerkracht kleuter
Fran Depraetere
juf 3de leerjaar
Gillian Barclay
beleidsondersteuner
Karolien Staelens
juf 6de leerjaar
Magda Vandendriessche
juf 2de leerjaar
Kathleen Dewitte
zorgleerkracht lager - zorgcoördinator
Wendy Verstraeten
peuterjuf
Chantal De Smet
juf 2de kleuter
Evelien Staelens
DIRECTIE
Sara Hooghe
turnleerkracht lager
Karolien Kerckenaere
zorgleerkracht lager
Jaël Deplae
zorgleerkracht lager en juf 3de en 4de leerjaar
Joke Velghe
zorgleerkracht kleuter
Laurein Demeyere
ICT-coördinator
Nancy Vandenbrouck
juf 1ste kleuter
Febe Bossuyt
juf 3de kleuter
Daphné Algoet
leerkracht 5de leerjaar
Ann-Sophie Verwee
secretariaarsmedewerker

Louis Vandemaele
meester 1ste leerjaar
Annelies Debruyne
leerkracht protestantse godsdienst
Anneloor Reynaert
leerkracht zedenleer
Herwig Vrijsen
leerkracht katholieke godsdienst
Janne Gousseau
juf 4de leerjaar
Ingrid Debeuf
opvang
An Segaert
kinderverzorgster
Ria Vandeghinste
turnleerkracht kleuter
Fran Depraetere
juf 3de leerjaar
Gillian Barclay
beleidsondersteuner
Karolien Staelens
juf 6de leerjaar
Magda Vandendriessche
juf 2de leerjaar
Kathleen Dewitte
zorgleerkracht lager - zorgcoördinator
Wendy Verstraeten
peuterjuf
Chantal De Smet
juf 2de kleuter

Ouderraad

Op maandag 16 maart 2009 hielden we de ouderraad van onze school boven de doopvont.
Ondertussen zijn we al enkele jaartjes ouder en maakt de ouderraad een deel uit van de school!

Schoolraad

In de schoolraad komen afgevaardigden van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap samen om het reilen en zeilen van de school te bespreken.

De schoolraad heeft over alle schoolse aangelegenheden informatierecht.

Daarnaast hebben ze ook adviesbevoegdheid voor:

 • de bepaling van het profiel van de directeur;
 • het studieaanbod;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer;
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • het beleid inzake experimenten en projecten

Overlegbevoegdheid hebben ze voor het opstellen of wijzigen van volgende regelingen:

 • het schoolreglement;
  • de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement;
  • het schoolwerkplan;
  • het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • elk ontwerp van beslissing inzake
  • de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;
  • de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
  • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
  • het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school;
  • de duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd.

De leden van onze schoolraad eventjes voorstellen:

Directeur: Evelien Staelens

Personeelsleden: Chantal Desmet, Doortje Quidousse, Kathleen Dewitte (voorzitter)

Ouders: Sara Pylyser, Korneel Allegaert, Suzy Denolf (secretaris)

Lokale gemeenschap: Willy Snaet, Martine Vandenbroucke, afgevaardigde Chiro Heestert