Zorgbeleid

Wanneer uw kind naar onze school komt, vormt het samen met zijn klasgenootjes een groep. Een vriendengroep waarmee ze samen ontdekken, leren, groeien,… maar vooral zichzelf kunnen zijn. Ieder kind is uniek!

Met onze zorgwerking willen wij ons onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen op de leer-en ontwikkelingsbehoeften van al onze leerlingen. We stemmen onze zorg af op uw kind. Samen gaan we op zoek hoe we jouw kind op weg kunnen helpen. Zo begeleiden we kinderen met een speciale onderwijsbehoefte, leerproblemen, maar ook leerlingen voor wie het gewone aanbod niet voldoende uitdaging biedt. We hebben ook oog voor welbevinden en betrokkenheid. We willen dat ieder kind gelukkig is op onze school en zich optimaal kan ontplooien.

Het overleg met de leerkrachten vormt de basis van de leerlingenzorg die binnen onze school gecoördineerd wordt door de zorgcoördinator.

Onze school zet sterk in op brede basiszorg. Wij richten ons heel bewust op alle kinderen. Zowel sterke als zwakke leerlingen willen we uitdagen, elk op zijn, haar niveau! Door rekening te houden met de verscheidenheid aan leerlingen en daarop het klasgebeuren in te richten, zorgt de klasleerkracht voor een gedifferentieerde aanpak. Dat doen we door extra lestijd te creëren voor wie wat extra uitleg kan gebruiken. We noemen dat verlengde instructie. Wie extra uitdaging aankan, krijgt verdieping en verrijking.

Maandelijks bespreekt de zorgcoördinator tijdens een intern klasoverleg met de leerkracht de evolutie van elke leerling. Bij de tweejaarlijkse oudercontacten wordt u op de hoogte gebracht van de basiszorg die aan uw kind verstrekt wordt. De juf is het eerste aanspreekpunt van en voor uw kind.

Wanneer de brede basiszorg in de klas niet volstaat, dienen we onze zorg te verbreden. Bij die kinderen waar de ontwikkeling anders verloopt dan normaal (trager of sneller) en bij leerlingen die dreigen kansen te missen, is verhoogde zorg noodzakelijk. Er wordt op zoek gegaan naar de onderwijsbehoeften van de desbetreffende leerling en we trachten ons onderwijsaanbod hierop af te stemmen. De verhoogde zorg wordt aangeboden door de klasleerkracht met mogelijke ondersteuning van de zorgleerkracht juf Kathleen. De zorgcoördinator informeert de ouders over de verhoogde zorg voor uw kind.

Wanneer het schoolteam voelt dat zijn inspanningen en deze van de ouders en van de leerling geen of onvoldoende resultaat opleveren worden het CLB en eventuele externe deskundigen betrokken bij de individuele probleemsituatie. Onze school zal dan ook een overleg organiseren specifiek rond jouw kind. Alle zorgverstrekkers en jullie als ouder worden hierop uitgenodigd.

De zorgcoördinator voor onze school is Liesje Vervaecke, liesje.vervaecke@gszwevegem.be. U kan haar steeds contacteren voor al uw bezorgdheden en zorgvragen.