Visie en missie

Visie en missie

Het centrum van de beleving in onze school is de ervaring in relaties en we kijken er alvast naar uit om u en uw familie te verwelkomen om met je eigen ogen de kracht van onze school te voelen en ervaren.

Binnenwandelen in onze school te Heestert, is binnenkomen in een geweldige wereld voor kinderen.

In naam van het schoolteam van de gemeentelijke basisschool Heestert heet ik je dan ook van harte welkom. Via deze website willen we je een inkijk geven in onze school en ons schoolleven.

‘Gemeenteschool Heestert, het huis van mijn toekomst’

Zo klinkt onze slogan. Geen holle woorden!

We begeleiden onze kinderen, zover de draagkracht van onze school dit aankan, op weg naar hun volwassenheid door te focussen op de totale persoonlijkheid. We richten ons op het verstand, het gevoel, het sociale, het lichamelijke, de geloofsovertuiging, het kennen, het kunnen, het willen, het durven, enz… de ‘hele’ persoon komt in het licht te staan.

We doen dat vooral in samenspraak en liefst ook in samenwerking met alle betrokkenen. Daarmee bedoelen we in de eerste plaats het kind zelf en zeker ook de ouders. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met het CLB, vele zorgverstrekkers (revalidatiecentra, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, ondersteuningsnetwerk,…), worden we gesteund door ons schoolbestuur (het gemeentebestuur van de gemeente Zwevegem) en komen we regelmatig samen met het personeel (in maandelijkse personeelsvergaderingen) en met de leden van de schoolraad (minimaal 1 keer per trimester) om de koers te bepalen.

We hebben een duidelijke visie op zorg en proberen die zoveel mogelijk concreet te maken. Wij geloven er in dat elk individu zijn talenten en vaardigheden in beweging kan brengen. Waar een stuwende kracht nodig is staan wij bij in aangepaste begeleiding.

Jozefien Ovaere

Gemeentelijk onderwijs is onderwijs dicht bij de burger en het staat open voor iedereen. Alle bewoners kennen het schoolbestuur, ze kunnen het rechtstreeks aanspreken en om de zes jaar verkiezen. Zo goed als iedereen, jong of oud, heeft iets met onderwijs te maken: als leerling of cursist, als leraar of werknemer, als buur, als ouder of grootouder …

Daarom is een school, een academie of een centrum voor een lokale gemeenschap veel meer dan een school. De school is het kloppende hart van de buurt. Bewoners van alle leeftijden ontmoeten er elkaar. Jong en oud ontplooit er zijn talenten. Zo groeit een school uit tot een echte brede school.

leerplezier

We willen dat de leerlingen plezier beleven aan het leren, iedere dag opnieuw. Waardoor ze leergierig worden en steeds meer willen weten en ontdekken.

samen werken

In de maatschappij leven we allen samen. Verdraagzaamheid, respect, samen tot een oplossing komen, … zijn belangrijke vaardigheden die kinderen moeten bezitten. We besteden dan ook extra aandacht om dit stap voor stap aan te leren.

betrokkenheid

Samen ontdekken en exploreren.

zelfsturing

Aan de hand van ons evaluatiebeleid stimuleren we de leerlingen om hun eigen leren voortdurend aan te passen. Gerichte en directe feedback geven dragen we hoog in het vaandel.

betrouwbaar

Eerlijkheid en echtheid zijn basisvoorwaarden om contacten te leggen met anderen.

respectvol

Respect voor elkaar, de natuur, het materiaal, alles rondom ons vinden we uitermate belangrijk.

zelfstandig

Kinderen bezitten zoveel talenten, ze moeten dan ook de kans krijgen om deze op hun tempo te ontwikkelen. Ieder individu heeft recht op zorg op maat.