Zorgbeleid

Home     Onze troeven     Zorgbeleid

Onze school beschikt over een zorgteam dat bestaat uit een zorgcoördinator en zorgleerkrachten in kleuter- en lager onderwijs:

Zorgcoördinator: Kathleen Dewitte

Zorgleerkrachten kleuter: Alison Van Parijs, Joke Velghe

Zorgleerkrachten Lager: Kathleen Dewitte, Jaël Deplae, Pieter Debels,
                                            Karolien Kerckenaere

Bij ons op school is iedereen welkom. We bieden zorg op maat en begeleiden ieder kind op zijn pad. De dagelijkse zorg voor alle leerlingen van onze school is de meerwaarde van mijn lesgeven.

Zorgcoördinator Kathleen Dewitte

Zij staan in voor de individuele begeleiding van de kinderen en de zorgwerking in de school op diverse domeinen (cognitieve, socio-emotionele, welbevinden, betrokkenheid…) en doen dat in samenwerking met de andere personeelsleden en de ouders.

Zowel in de kleuterafdeling als in de lagere afdeling wordt gebruik gemaakt van een volgsysteem.

In de kleuterafdeling is het de bedoeling de ontwikkeling van de kleuters op te volgen op diverse domeinen aan de hand van geregelde observaties in de dagdagelijkse activiteiten. Hierbij hanteren we de ontwikkelingsdoelen van het departement onderwijs.

In de lagere afdeling is het de bedoeling de vorderingen van de leerlingen verder op te volgen aan de hand van een genormeerd volgsysteem van het CLB. Dit gebeurt een 3-tal keer per schooljaar.

Deze informatie is de basis van de leerlingenbegeleiding binnen onze school. Meer informatie hieromtrent te vinden in de Schoolbrochure.

Om de ontwikkeling van een kleuter/leerling te stimuleren is soms externe zorg nodig.

De school heeft een vaste procedure om eventuele externe zorg (logopedie, kinesitherapie, revalidatie, …) in te schakelen

Na signalering van een mogelijk probleem door ouders, leerkracht, zorgleerkracht, … wordt een MDO (Multi-Disciplinair-Overleg) belegd. Het MDO doet – als het nodig blijkt – een voorstel aan de ouders tot inschakelen van externe zorg, voorafgegaan door eventueel onderzoek door het CLB.

De ouders behouden het beslissingsrecht om die externe zorg al dan niet op te starten.

Het CLB kan – afhankelijk van de aard van de zorg en de gedane onderzoeken – in bepaalde gevallen een attest bezorgen voor (gedeeltelijke) terugbetaling van externe zorg (logopedie). Ouders behouden natuurlijk het recht op eigen initiatief externe zorg of therapie in te schakelen. In dit geval kunnen zij geen beroep doen op het CLB om bepaalde attesten te bekomen.

Meer informatie hieromtrent te verkrijgen bij het CLB 056/24 97 00 (VCLB Groeninge).
Contactpersoon CLB: Lara Van Roose