Schoolvisie

Home     Over ons     Schoolvisie

Schoolvisie

Naast de krachtlijnen uit het pedagogisch project willen wij met het hele schoolteam, ouders en leerlingen en lokale gemeenschap uitblinken in volgende waarden: leerplezier, samenwerken, zelfstandig, zelfsturing, betrouwbaar, respectvol, betrokkenheid.


Samen met Odiel, onze schoolmascotte, leren onze kinderen de 7 kernwaarden van onze school kennen. Deze waarden helpen onze kinderen groeien en bloeien in hun ontwikkeling.

Leerplezier

Kinderen bezitten zoveel talenten, ze moeten dan ook de kans krijgen om deze op hun tempo te ontwikkelen zodat ze plezier beleven aan het leren.  Ieder kind heeft recht op zorg op maat.  

Ons schoolteam meet leereffecten en -resultaten en stuurt bij waar nodig.  Tegelijk zoeken we steeds naar de beste zorg voor specifieke noden van onze leerlingen.  Onze leerlingenbegeleiding is sterk uitgebouwd tot een zorgwerking met zorg op maat voor elke lerende.  We trainen en begeleiden onze leerkrachten hierin.

Samenwerken

We helpen onze kinderen om goede samenwerkingen te ervaren zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige individuen die gepast omgaan met de uitdagingen en verleidingen van de maatschappij.  

Op de klasvloer zetten we dan ook in op het bouwen van een veilig en warm klasklimaat waarin elk kind zich geborgen voelt.  Elke leerkracht draagt zijn steentje bij aan de ontwikkeling van veerkracht bij kinderen en het versterken van hun sociale vaardigheden.

Zelfstandigheid

We helpen onze kinderen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige individuen waarbij ze aangemoedigd worden tot zelf uitvoeren, zelf initiatief nemen, zelf verwoorden, zelf onderzoeken, zelf vragen stellen, … ZELF DOEN.  

We laten ze keuzes maken en beslissingen nemen in passende situaties zodat ze hun eigen stem kunnen ontwikkelen.  In deze reis naar zelfstandigheid zijn onze leerkrachten hun gidsen en supporters om sterk op te groeien en steeds meer dingen zelf te kunnen.

Zelfsturing

We maken onze kinderen bewust van hun eigen leerproces zodat ze er in slagen om zelfsturend aan de slag te gaan met de leerkracht als professionele begeleider.  

In onze snel veranderende maatschappij, is levenslang leren van tel.  Zelfs als kinderen onze schoolbanken verlaten hebben, moeten ze blijven leren.  We willen de kinderen dan ook bijbrengen hoe ze hun eigen leerproces zelf in handen leren nemen zodat ze sterker worden in het omgaan met moeilijkheden, veranderingen en uitdagingen wanneer dit nodig is en zich bekwaam en gemotiveerd kunnen voelen in hun eigen mogelijkheden. 

Betrouwbaarheid

Eerlijkheid en echtheid zijn basisvoorwaarden om contacten te leggen met anderen. 

We streven naar een open communicatie tussen alle betrokkenen in onze school.  We vergroten het vertrouwen voor iedereen door toegankelijk te zijn voor elke leerling, ouder, leerkracht en creëren hierbij diverse ontmoetingskansen.  Dagelijkse ontmoetingen op de klasvloer, kindgesprekken, oudercontacten, interne overleggen, overgangsgesprekken, klassenraden, … zijn een greep uit de mogelijkheden die we aanbieden.

Respectvol

Respect voor elkaar, de natuur, het materiaal, alles rondom ons vinden we uitermate belangrijk.  

We leggen grote nadruk op een respectvolle houding en waarderen de diversiteit en eigenheid van iedereen binnen onze school.  Door gezamenlijke klasafspraken stimuleren we de groei van onze jonge kinderen in het tonen van respect voor elke medeleerling, ouder, leerkracht, medewerker en vrijwilliger van onze school.

Betrokkenheid

Door een uitdagende leeromgeving zorgen we ervoor dat kinderen samen ontdekken en exploreren.  Onze kinderen krijgen de mogelijkheid om hun stem te laten horen en deze wordt ook gewaardeerd.  

Op deze manier zorgen we voor een intrinsieke motivatie bij hen om tot leren te willen komen.  Ze kunnen zich engageren in tal van initiatieven waarbij ze zelf instaan voor het uitbouwen van verschillende thema’s.  Omgaan met duurzaamheid (Groene Voelspriet), veilig omgaan in het verkeer (Helm Op Fluo Top, …), inspraak van kinderen (Leerlingenraad en kindergemeenteraad), mondiale vorming (Oxfam Wereldwinkel).  We betrekken ouders, vrijwilligers, leerkrachten en medewerkers zoveel mogelijk in onze school via een actieve ouderraad, schoolraad, teamvergaderingen en schooloverstijgende evenementen.